Rodinné vinařství v Mikulově

Víno dělá přátele

Objednat lze minimálně od 6 lahví. Menší množství lze pouze po dohodě nebo formou osobního odběru.

Váš košík je prázdný.

Zpět do obchodu

DOPRAVA

– pro zasílání vína využíváme společnost Messenger, kurýr se Vám ozve v den kdy bude víno doručovat i s časovým oknem doručení

– vína posíláme v odolných kartonových krabicích pro 6 láhví, celkový počet objednaných láhví by měl být tedy násobkem šesti

– karton můžete poskládat z libovolných vín, nemusíte kupovat po 6 láhvích od jednoho vína

Cena za dopravu – od 6 kartonů ZDARMA

počet kartonů (láhví)

cena za dopravu v Kč 

1 (6)

130
2 (12) 195
3 (18) 260
4 (24) 325
5 (30)
390
6 (36 a více) a více ZDARMA

PLATBA

Objednávky se platí předem bankovním převodem, platební informace a shrnutí objednávky Vám přijdou na e-mail. Na dobírku víno nezasíláme. Při osobním odběru  lze samozřejmě zaplatit v hotovosti při převzetí.

Jako potvrzení o úspěšné platbě vám vždy od nás přijde e-mail, nezapomeňte zkontrolovat i jiné záložky než primární, například jiné nebo spam.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetového obchodu provozovaného na webových stránkách www.vinarstvimayer.cz, Ing. Pavlem Mayerem, Gorkého 13,  692 01, Mikulov, IČ: 12446921

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Ing. Pavla Mayera, se sídlem Gorkého 13, 692 01 Mikulov, IČ: 12446921 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vinarstvimayer.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Internetový obchod www.vinarstvimayer.cz nabízí alkoholické nápoje, proto je výhradně určen uživatelům, kteří dosáhli věku 18 let.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto její přijetí kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího (akceptací), jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
3.1.1 v hotovosti při osobním odběru
3.1.2. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 35-4642540277/0100
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4. V případě platby v hotovosti je cena zboží splatná při převzetí zboží.
3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
4.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
4.1.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či
4.1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání skládající se z několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou-li tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží při odeslání nemá vady. Zejména prodávající se zodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím, resp. výrobcem,
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@vinarstvimayer.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
7.4. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2,  Email: adr@coi.cz Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních následujících údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.10. správcem získaných osobních údajů je Ing. Pavel Mayer, Gorkého 13, 692 01 Mikulov, IČ: 12446921

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího:
Korespondenční a fakturační adresa: Ing. Pavel Mayer, Gorkého 13, 692 01 Mikulov, IČ 12446921. Kontakt: obchod@vinarstvimayer.cz
Adresa skladu/výdej zboží: Gagarinova 553, 692 01 Mikulov – po telefonické dohodě na tel: +420 777 284 830 nebo +420 606 461 213

Reklamační řád – pro smluvní vztahy se spotřebiteli

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím, značkou Vinařství Mayer fyzické osoby Ing. Pavel Mayer, IČ: 12446921 a kupujícím.

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád upřesňuje práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“ nebo „kupující“), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Při řešení reklamace spotřebitele se postupuje podle tohoto reklamačního řádu, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejících právních předpisů.

Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen doklad o zakoupení zboží (výrobku) zpravidla daňový doklad ve formě faktury, který bude obsahovat informaci o datu prodeje výrobku, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími obchodní firmu, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak a dále místo určení a datum dodání. Tento doklad o zakoupení zboží zároveň slouží i jako dodací list. Ke zboží technického charakteru je zpravidla přikládán záruční list. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2. Seznámení a souhlas s reklamačním řádem

Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas s tímto reklamačním řádem.

3. Nároky spotřebitele

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že
a) dodá zboží v objednaném druhu, složení, kvalitě a množství
b) dodá zboží nepoškozené, za poškození balíku při přepravě odpovídá dopravce a kupující uplatní své nároky přímo vůči dopravci při přebírání zboží
c) zboží bude při převzetí bez vad (odpovědnost za jakost při převzetí)
d) zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel (záruka za jakost)

4. Jakost při převzetí (rozpor s kupní smlouvou)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že předává zboží dle smlouvy a bez vad, tedy v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku (blíže také vymezeno v čl. 9.2 obchodních podmínek prodávajícího).
Pokud spotřebitel při převzetí zjistí jakýkoliv rozpor mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství, kvalitě, barevném provedení), je povinen na takový rozpor prodávajícího bezodkladně upozornit (doporučujeme do 48 hodin).
Kupující má právo, aby bylo dodáno zboží bez vad, tj. aby bylo dodáno zboží shodné s uzavřenou kupní smlouvou. Nebude-li zboží dodáno ani v náhradním přiměřeném termínu, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Dodání poškozeného zboží

Prodávající dodává zboží nepoškozené, tj. v okamžiku zabalení je zboží bez poškození, tj. není prasklé ani deformované či jinak poškozené. Pokud dojde k deformaci či prasknutí zboží či jinému poškození, dochází k němu z důvodu nešetrné manipulace dopravcem, ačkoliv poškození nemusí být patrné na obalu balíku. Proti tomuto poškození je dopravce pojištěn.
Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, což vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu patrné, že byl vystaven působení nepřízně počasí nebo vody).  O důvodech odmítnutí převzetí zboží je třeba sepsat protokol s pracovníkem pošty nebo kurýrní služby .
Zjistí-li kupující, že zboží je poškozeno (prasklé, deformované či jinak zničené) nebo, že je balík viditelně poškozený, je povinen tuto vadu uplatnit do 48 hodin u dopravce dle podmínek uvedených dopravcem a informovat o tomto prodávajícího.
Pokud kupující převezme zboží přesto, že je poškozený jeho obal, neodpovídá prodávající za vady zboží, které vznikly při porušení přepravního obalu.
Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


6. Odpovědnost za jakost při převzetí

Prodávající odpovídá, že zboží je při převzetí bez vad. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7. Záruka za jakost

Prodávající odpovídá, že zboží bude po dobu 24 měsíců od jeho zakoupení způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba u zuživatelné věci a u věci podléhající rychlé zkáze je vyznačena na prodané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci. Po uplynutí této doby záruka za jakost zaniká.

8. Postup pro uplatnění vady a vyřízení reklamace

Odpovědnost za jakost při převzetí a záruky za jakost uplatní kupující v provozovně prodávajícího osobně anebo zboží doručí na adresu této provozovny, případně provozovny, z níž bylo zboží expedováno. V reklamaci kupující uvede, jaká vada se na zboží vyskytuje anebo jak se projevuje a jaké právo z vadného plnění si zvolil. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující může při podstatném porušení smlouvy volit z práva na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy.  Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Při reklamaci vady výrobku je prodávající oprávněn po spotřebiteli požadovat prokázání skutečnosti, že kupující zboží koupil u prodávajícího, a to například předložením dokladu o zakoupení zboží nebo záručním listem, pokud byl ke zboží vystaven nebo jiným způsobem.
Prodávající neodpovídá za vady pokud:

  • je vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, anebo v případech kdy vada byla způsobena ze strany kupujícího nesprávným užíváním, skladováním, údržbou, zásahem kupujícího anebo mechanickým poškozením,
  • vyplývá-li to z povahy věci (obvyklá životnost věci apod.),
  • u věcí použitých na vady odpovídající míře opotřebení, kterou měla věc při převzetí.

Prodávající v souladu s ustanovením § 19 zákona o ochraně spotřebitele rozhodne o reklamaci ihned (při zasílání zboží zpět na adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží zboží společně s uplatněním reklamace), ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. V případě, že reklamace není uplatněna osobně a zboží je zasíláno prodávajícímu, zašle prodávající takové potvrzení kupujícímu elektronicky na vyžádání.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit (prodávající předá kupujícímu reklamační protokol), případně kupujícímu písemně sdělit důvody zamítnutí reklamace.

9. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo, z vady, která se vyskytne v době použitelnosti zboží, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží. V případě zboží použitého může být tato lhůta zkrácena až na 12 měsíců, takové zkrácení je vyznačeno v prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodly jinak anebo byla na zboží poskytnuta záruka nad rámec uvedené lhůty.
Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání

10. Náklady reklamace, závěrečná ustanovení 
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01.06.2021

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0